Klager

Klagevejledning og gode råd
Arbejdernes Boligforening vil forsøge at være med til at skabe et godt hverdagsliv i områderne, hvor vi har boliger. Dette forudsætter dog, at man tager hensyn til hinanden og udviser respekt for hinanden.
Her er en række punkter, som kan være gode at have i tankerne – eller overveje inden du klager over en beboer:
  • Vis hensyn og vær positiv - hvis alle efterlever dette, så bliver det et rart sted at bo
  • Husk at du bor tæt på dine naboer, og I alle er forskellige med egne vaner og rutiner
  • Kan problemet måske klares med en samtale?
  • Er der noget, som du selv kan gøre for at klare problemerne?
  • Er andre generet af de samme problemer? Hvis ja, så snak med dem og evt. opfordr dem til at skrive en klage
  • En klagesag kan tage lang tid, og problemerne er måske ikke løst efter første klage
  • Hvis problemerne fortsætter – så skriv en ny klage
  • Henvender en nabo sig til dig omkring noget, som generer ham eller hende, så lyt til det og se, om I sammen kan finde en løsning på problemet
OBS – det er ikke muligt at klage anonymt, det vil sige, at såvel Arbejdernes Boligforening som den, der klages over, har ret til at få oplyst navn på klager
Hvis en af vores beboere tilsidesætter god skik og orden, så er det Arbejdernes Boligforenings opgave at forsøge at bringe de pågældendes adfærd til ophør.
Dette betyder:
  • Arbejdernes Boligforening forsøger at få klagesagen tilstrækkeligt oplyst hurtigst muligt og bringer klagen videre – enten ved skriftlig, telefonisk eller personlig henvendelse til den omhandlede beboer. Boligforeningen vurderer ligeledes, om det er formålsrigt at indkalde til et dialogmøde mellem de omhandlede beboere og en medarbejder fra administrationen
  • Arbejdernes Boligforening indbringer klagen for en retsinstans (når andre muligheder er udtømt), såfremt der er stor sandsynlighed for, at den beboer, som der klages over, pålægges en retsfølge
For at en beboer kan tildeles en sanktion (advarsel, opsigelse, ell. udsættelse) fra en retsinstans, skal der være tale om en klar og dokumenteret tilsidesættelse af god skik og orden.
Der vil blive foretaget en juridisk vurdering af sagen, forinden denne evt. sendes i Beboerklagenævnet /Boligretten. Såfremt det vurderes, at der ikke er overvejende sandsynlighed for, beboeren der klages over, kan pålægges en retsfølge, hvis dokumentationen er utilstrækkelig, så kan klager selv over grove forhold ikke bringes videre.
Vi vil ligeledes nogle gange inddrage de sociale myndigheder i klagesager i forsøg på at bringe en beboers negative opførsel til ophør, såfremt vi finder det formålsrigt.
 
Hvis du ønsker at klage, kan du benytte klageskema, som kan downloades her: Klageblanket